HostDare VPS最新优惠(2023年9月)

saber 14天前 176

 
 

警告:Hostdare在2023年2月份的时候官网曾一个多月没法打开,邮件回复说是公司在重组中,网站正常打开后,服务器也已经正常提供服务器。

https://assbbs.com/thread-32830.htm

IPV4 China optimized networks ( CN2 GIA+china unicom+china mobile): http://185.186.146.8/100mb.bin

IPV6 test IP : 2607:fcd0:0:a::2
 

Premium China Optimized NVMe KVM

CN2 GIA,CU,CM

2 GB内存以上支持windows系统,需自行激活。

优惠码:C0WBK7IE8B   20%off

PLAN vCPU 内存 硬盘 端口 月流量 IPv4 价格
CSSD0 1 768 MB 10 GB NVMe SSD 30 Mbps 250 GB 1 $35.99 USD年繳
CSSD1 1 1 GB 25 GB NVMe SSD 50 Mbps 600 GB 1 $55.99 USD年繳
CSSD2 2 2 GB 50 GB NVMe SSD 60 Mbps 1000 GB 1 $45.99 USD半年繳
CSSD3 3 4 GB 100 GB NVMe SSD 80 Mbps 1500 GB 1 $65.99 USD季繳
CSSD4 4 8 GB 200 GB NVMe SSD 100 Mbps 2500 GB 1 $59.99 USD月繳
CSSD5 5 16 GB 400 GB NVMe SSD 100 Mbps 3500 GB 1 $99.99 USD月繳
CSSD6 6 32 GB 800 GB NVMe SSD 100 Mbps 5500 GB 2 $180.99 USD月繳

Premium China Optimized KVM VPS

CN2 GIA,CU,CM

4 GB内存以上支持windows系统,需自行激活。

优惠码:C0WBK7IE8B  20%off

PLAN vCPU 内存 硬盘 端口 月流量 价格
CKVM1 1 756 MB 35 GB RAID10 Storage 50 Mbps 600 GB $49.99 USD年繳
CKVM2 2 1.5 GB 75 GB RAID10 Storage 60 Mbps 1000 GB $76.99 USD年繳
CKVM3 3 4 GB 150 GB RAID10 Storage 80 Mbps 1500 GB $112.99 USD半年繳
CKVM4 4 8 GB 300 GB RAID10 Storage 100 Mbps 2500 GB $49.99 USD月繳
CKVM5 5 16 GB 600 GB RAID10 Storage 100 Mbps 3500 GB $89.99 USD月繳
CKVM6 1 756 MB 150 GB RAID10 Storage 50 Mbps 600 GB $66.99 USD年繳
CKVM7 2 1.5 GB 300 GB RAID10 Storage 60 Mbps 1000 GB $75.99 USD半年繳
CKVM8 3 4 GB 450 GB RAID10 Storage 80 Mbps 1500 GB $66.99 USD季繳

Asian optimized NVMe SSD KVM

CN2,CU,CM

2 GB内存以上支持windows系统,需自行激活。

优惠码:YY89C8XKQV  25%off

PLAN vCPU 内存 硬盘 端口 月流量 IPv4&IPv6 价格
QSSD0 1 768 MB 10 GB NVMe SSD 30 Mbps 250 GB 1 $30.99 USD年繳
QSSD1 1 1 GB 25 GB NVMe SSD 50 Mbps 600 GB 1 $29.99 USD半年繳
QSSD2 2 2 GB 50 GB NVMe SSD 60 Mbps 1000 GB 1 $39.99 USD半年繳
QSSD3 3 4 GB 100 GB NVMe SSD 80 Mbps 1500 GB 1 $99.99 USD半年繳
QSSD4 4 8 GB 200 GB NVMe SSD 100 Mbps 2500 GB 1 $40.99 USD月繳
QSSD5 5 16 GB 400 GB NVMe SSD 100 Mbps 3500 GB 1 $79.99 USD月繳
QSSD6 6 32 GB 800 GB NVMe SSD 100 Mbps 5500 GB 2 $149.99 USD月繳

All Asia optimized Cloud KVM VPS

CN2,CU,CM

4 GB内存以上支持windows系统,需自行激活。

Test IP 103.79.78.127

优惠码:YY89C8XKQV  25%off

PLAN vCPU 内存 硬盘 端口 月流量 价格
QKVM1 1 756 MB 35 GB RAID10 Storage 50 Mbps 600 GB $23.94 USD半年繳
QKVM2 2 1.5 GB 75 GB RAID10 Storage 60 Mbps 1000 GB $35.94 USD半年繳
QKVM3 3 4 GB 150 GB RAID10 Storage 80 Mbps 1500 GB $65.94 USD半年繳
QKVM4 4 8 GB 300 GB RAID10 Storage 100 Mbps 2500 GB $125.94 USD半年繳
QKVM5 5 16 GB 600 GB RAID10 Storage 100 Mbps 3500 GB $122.97 USD季繳
QKVM6 1 756 MB 150 GB RAID10 Storage 50 Mbps 600 GB $31.14 USD半年繳
QKVM7 2 1.5 GB 300 GB RAID10 Storage 60 Mbps 1000 GB $49.14 USD半年繳
QKVM8 3 4 GB 450 GB RAID10 Storage 80 Mbps 1500 GB $91.14 USD半年繳

 

Page namesilo优惠码:aawsl,减1美元
最新回复 (1)
  • usss 13天前
    2

    他家网络性能还是可以

登录屌丝账户进行回复